Autoři

  • slevin (V.V)
  • slevin@gamefan.cz
  • zakladatel webu

 

  • Kybliksblitkama (P.N)
  • Kybliksblitkama@seznam.cz
  • redaktor